Avalehele
Swedbanki tasuvahemike avalikustamise projekt pälvis eripreemia

Swedbanki tasuvahemike avalikustamise projekt pälvis eripreemia

6. aprillil autasustas Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE Eesti Ajaloomuuseumis konkursi „Parim Personaliprojekt 2022“ võidutöid. Swedbanki tasuvahemike avalikustamise projekt pälvis eripreemia ja tunnustuse hea algatuse eest. Konkursiga „Parim Personaliprojekt“ tunnustab PARE viimase aasta jooksul organisatsioonides ellu viidud uuenduslikke ja edukaid inimeste juhtimist ja arendamist ning organisatsiooni tegevust tõhustavaid projekte.

Swedbanki kui tööandja jaoks on avatud ja läbipaistev tasusüsteem väga oluline. „Oleme viimastel aastatel tegelenud sihipäraselt palgasüsteemi läbipaistvust toetavate tegevustega,“ sõnas Piret Prangel, Swedbanki tasuvaldkonna juht. „Oleme varasemalt avaldanud üksikute ametikohtade palgavahemikke ning see on meie kogemusel avaldanud positiivset mõju värbamisprotsessile, mistõttu eelmisel aastal palgaturgu peegeldavate tasuvahemike avamine nii töötajatele kui töökuulutustel oli järgmine loogiline samm sellel teekonnal.“

Piret Prangel
Piret Prangel, Swedbanki tasuvaldkonna juht

Swedbanki personalijuhi Ülle Pindi sõnul aitab tasuvahemike avalikustamine Swedbankil organisatsioonina liikuda suurema avatuse poole nii oma töötajate kui potentsiaalsete kandidaatide vaates. „See toetab väliseid värbamisi ja on heaks sisendiks sisemiste karjääriliikumiste ning tasuvestluste läbiviimistel,“ ütles Ülle. „Palk on oluline tingimus töölepingu sõlmimisel ja ootuste kujundamisel töökoha vahetamisel, mistõttu aus ja avatud suhtlemine tasuteemadel aitab tööturu potentsiaalsetel kandidaatidel hinnata enda ootuste ja ettevõtte pakkumise sobivust. Soovime olla eeskujuks ja suunanäitajaks teistele ettevõtetele turul ning meil on väga hea meel, et PARE on meie püüdlusi märganud ja eripreemiaga tunnustanud.“

Ülle Pind
Ülle Pind, Swedbanki personalijuht

Tasuvahemike avalikustamise projektist ja selle eesmärgist

Iga-aastane palgaülevaatuse protsess ning regulaarne töötajate ja juhtide koolitamine tasuvaldkonna teemadel on Swedbanki töökultuuri osa juba pikka aega. Enne tasuvahemike avalikustamise projekti olid töötajate tasuvahemikud nähtavad vaid juhtidele ja töötajatele, kellel see oli vajalik töö spetsiifikast tulenevalt.
Kui Eestis oleme viimastel aastatel sihipäraselt tegelenud tasuteemade läbipaistvust toetavate tegevustega, kus tasuvahemike lisamine töökuulutustele oli eelmisel aastal järgmine loogiline samm sellel teekonnal, siis Lätis ja Leedus on tasuvahemike avaldamine juba mõned aastad seadusest tulenevalt kohustuslik nõue. Eestis veel vastavasisulist seaduse nõuet ei ole.
Kommunikatsioonil oli projektis oluline roll
Tasuvahemike avalikustamise projekti algusfaasis 2021. aasta suvel kaasasime organisatsioonisisesesse inforingi kõigepealt juhid, kellele selgitasime, miks oleme otsustanud tasuvahemikud avalikustada. Viisime läbi infoseminare, jagasime infomaterjale ning kutsusime kogemust jagama oma Leedu kolleegid.
Septembris jagasime infot kogu meie organisatsioonile. Kuna töötajaid on palju, korraldasime taas infoseminare, jagasime infomaterjale ning avaldasime artikleid meie siseveebis. Swedbanki siseveebi sai loodud eraldi tasuvahemike avaldamise teemat puudutav lehekülg, kuhu koondasime kokku laiaulatuslikku infot, sh palgaturgu peegeldavaid põhipalga tasuvahemikke, mida uuendame korra aastas.

Tegevused, mis aitavad kaasa inimeste teadlikkuse kasvule:

  1. Räägime avatult ja regulaarselt kõikidele töötajatele tasusüsteemi olemusest ja põhimõtetest.
  2. Tasuvaldkonna üks oluline osa on iga-aastased palgaülevaatused ja tasuvestlused, mille eesmärk on viia kehtivad tasud vastavusse palgaturuga, võttes lisaks arvesse töötaja oskuste muutust ja tulemuslikkust.
  3. Koolitame oma töötajaid võrdse palga teemal.
  4. Mõõdame, võrdleme ja analüüsime regulaarselt palgaerinevusi. Teeme seda riigi, üksuste ja ametikohtade kaupa.
  5. Pöörame rõhku naiste ja meeste palgaerinevuste vähendamisele.
  6. Oleme juba välja töötatud ametikohtade hindamise metoodikat kasutades hinnanud ära kõik organisatsiooni ametikohad. Ametikohtade hindamise tulemused on ka aluseks palgaerinevuse mõõtmisel.
  7. Vaatame alati üle lapsehoolduspuhkuselt naasvate töötajate (sh teiste pikemalt töölt eemal viibinud inimeste) palgad, et tagada neile tööle asudes õiglane palk, suhtumine ja võrdne kohtlemine.
  8. Oleme teinud tasuvahemikud vabalt kättesaadavaks nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool organisatsiooni (töökuulutustel).

Projekti kasu ja tulemus

Tasuvahemike avalikustamine nii sisemiselt oma töötajatele kui ka töökuulutustel on aidanud Swedbankil organisatsioonina liikuda suurema avatuse poole nii oma töötajate kui potentsiaalsete kandidaatide vaates. Näeme, et see toetab selgelt väliseid värbamisi ja on heaks sisendiks sisemiste karjääriliikumiste ning tasuvestluste läbiviimistel. Lähtudes meieni jõudnud tagasisidest, on töötajad muudatusega kohanenud ja organisatsioonis on tekkinud eluterve diskussioon tasuteemade üle ning juhtidel on lihtsam viia läbi tasuvestlusi. Tasuteemade läbipaistvus annab töötajatele rohkem teavet sellest valdkonnast. Tasuvahemike avalikustamise osas on meil nüüdsest meie Läti ja Leedu kolleegidega sarnane lähenemine.
Selle projekti üheks edukuse võtmeks võib pidada põhjalikku ettevalmistust ning teadlikult planeeritud kommunikatsioon. Meie hinnangul õnnestus kõik plaanipäraselt ja sujuvalt.
Seoses sellega, et lisasime eelmise aasta oktoobri keskpaigas tasuvahemikud ka välistele töökuulutustele, oleme kandidaatidelt saanud palju positiivset tagasisidet.
Avatus ja läbipaistvus tasuteemadel loob usalduse nii organisatsioonisiseselt kui ka -väliselt.