Avalehele
Jätkusuutlik investeerimine ehk investeering kestva planeedi heaks

Jätkusuutlik investeerimine ehk investeering kestva planeedi heaks

Investeerimismaailmas näeb varaklasside juurde märgituna üha rohkem lühendit ESG. Olemuselt on ESG jätkusuutlik ja vastutustundlik lähenemine äri majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistava aspektidest lähtudes. Kuid mida tähendab jätkusuutlik investeerimine ja kas investor peaks sellele tähelepanu pöörama? Investor, koolitaja ja kestliku rahanduse analüütik Jekaterina Tint annab meile ülevaate jätkusuutlikest investeeringutest ja nendega kaasnevatest plussidest ning miinustest.

Mis on jätkusuutlik investeerimine?

Jätkusuutlik investeerimisviis võtab investeerimisotsuse tegemisel arvesse ESG faktoreid (lühend inglise keele sõnadest environmental, social, governance). Need mõjutavad ettevõtte tegevusi ja tekitavad potentsiaalseid riske või kasvuvõimalusi. Keskkondlikud faktorid on näiteks CO2 emissioonid, energia kasutuse intensiivsus ja taastuvate energiaallikate kasutus. Sõltuvalt ettevõtte tegevusest võib oluline olla ka jäätmete taaskasutus, saaste ja teised faktorid. Sotsiaalsed faktorid on seotud ettevõtte sidusrühmadega nagu töötajad, kliendid ja kohalik kogukond. Näiteks pööratakse tähelepanu võrdsele tasustamisele, inimõiguste kaitsele ja inimressursside juhtimisele (koolitused, areng). Juhtimistava faktoritena arvestatakse näiteks juhtkonna tasustamise põhimõtteid, ettevõtte riskide juhtimist, andmekaitset jms.

Loetelu võimalikest ESG faktoritest on pikk ning iga ettevõtte äritegevuse jaoks võivad olla olulised erinevad faktorid. On olemas ka ESG reitingu agentuurid (näiteks MSCI, Sustainalytics, S&P jt), kelle hinnanguid võivad investeerimisfondid ja investorid kasutada.

Erinevad jätkusuutliku investeerimise viisid

Seadusega ei ole reguleeritud, kuidas täpselt peaks investeerimisel ESG reitinguid või faktoreid arvesse võtma. Jätkusuutliku investeerimise mõiste on väga lai ning Jekaterina sõnul saame eristada mitmeid investeerimisviise.

Üks viis on sõelumine. Negatiivsel sõelumisel välistatakse ettevõtteid, millega kaasnevad suuremad ESG riskid ja kellel on kõige madalam ESG reiting. Näiteks, puudulike jäätmekäitluse praktikatega või inimõigusi rikkuvad ettevõtted. Positiivsel sõelumisel investeeritakse vaid kõrge ESG reitinguga ettevõtetesse. Eraldi võib välja tuua vastutustundliku investeerimise, mille puhul ei investeerita n-ö patuaktsiatesse ehk tubaka, alkoholi, relvatööstusega seotud ettevõtetesse nende negatiivse sotsiaalse mõju tõttu.

Temaatiline investeerimisviis eeldab kindla teemaga tegelevate ettevõtete väärtpaberitesse investeerimist, mille puhul jälgitakse ettevõtte tegevust ja müügitulu. Jätkusuutlikku investeerimise valdkonnas on populaarseks teemaks puhas energia. On olemas eraldi fondid, kuhu valitakse taastuvenergiaga tegelevad ettevõtted.

Jätkusuutliku investeerimise alla kuulub ka mõjuinvesteerimine (impact investing). Selle puhul investeeritakse vaid nendesse ettevõtetesse, mis omavad mõõdetavat positiivset mõju keskkonnale või inimestele. Näiteks, rohelised võlakirjad, millega finantseeritakse taastuvenergia allikate või energiatõhususega seotud projekte.

Kas ja miks võiks investor eelistada jätkusuutlikke investeeringuid n-ö tavalistele investeeringutele?

Tulevikus peab iga investeering olema jätkusuutlik ja positiivse mõjuga, sest ainult nii saab inimkond jätkusuutlikult elada piiratud ressurssidega planeedil. Oleme hetkel üleminekufaasis, kus jätkusuutlik investeerimine kogub hoogu, tegeletakse regulatsioonidega ja kestliku aruandluse standardite väljatöötamisega.

Jätkusuutlikke investeeringuid valides annab investor indikatsiooni, et analüüsib keskkonnamõjusid ning eelistab investeeringuid, mis pikaajaliselt teevad keskkonda ja inimeste elu paremaks. Oma rahaga hääletab investor jätkusuutlikumate ettevõtete või projektide poolt ning toetab ettevõtete teekonda kestliku arengu eesmärkide täitmisel. See loob pikaajaliselt parema tuleviku kõigi jaoks.

Millised on jätkusuutliku investeeringuga kaasnevad plussid või miinused investori jaoks?

Jekaterina Tindi sõnul on investeerimisel erinevaid ESG faktoreid arvesse võttes võimalik vähendada portfelli riske ja teenida suuremat tootlust, kuna jätkusuutlikkus pakub ettevõtetele ka uusi kasvuvõimalusi.

Ettevõtte nõrk ESG juhtimine võib tähendada riske, mille realiseerumisel kannatab investeeringu väärtus. Näiteks, kui kliimamuutusest tulenevalt sagenevad äärmuslikud ilmanähtused, siis võivad ettevõtted, kellel puudub selline riskijuhtimise strateegia, kanda suuremaid kahjumeid. Naftaettevõtete puhul tuuakse ühe riskina välja ka asjaolu, et taastuvatest allikatest energiale üleminekul tuleb bilansist naftavarusid maha kanda (ingl. k. stranded assets). Keskkonnanõuete mittejärgimine või inimõiguste vastu eksimine moodustab ettevõtte jaoks ka suure maineriski, võib kaasa tuua kohtuvaidluse ning aktsiahinna languse.

Teiselt poolt võib hea ESG faktorite juhtimisega kaasneda suurem kasum. Näiteks, kasutades keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja tooteid, võib paraneda oluliselt konkurentsivõime ning nõudlus kasvada, suurendades seeläbi kasumit. Jekaterina Tint täheldab erinevaid ESG faktoritega kaalutletud indekseid vaadates sageli paremat tootlust kui võrdlusindeksitega. Paremat ESG hinnangut on seostatud parema aktsiatootlusega ka uuringutes.

Jätkusuutlikku investeerimist võib kohata igas varaklassis – aktsiates, võlakirjades, iduettevõtete finantseerimises. Kuigi lühiajaliselt võib mõni jätkusuutliku investori maailmast välja jäänud investeering head tootlust pakkuda, siis pikaajaliste jätkusuutlike investeeringute plussidena võib Jekaterina arvates teenida investor paremat tootlust ja vähendada riske. ESG analüüs tähendab praegu investori jaoks suuremat koormust, kuid vastukaaluks pakub jätkusuutlik investeerimine võimalust investeerida nendesse ettevõtetesse ning projektidesse, mis keskkonda ja inimeste elu positiivselt mõjutavad.

Jätkusuutlikud investeerimisvõimalused meie klientidele

Jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim toob välja jätkusuutlikud investeerimisvõimalused ka meie klientidele. Eelmisest aastast alates on Swedbank Roburi investeerimifondide valikus 12 uut keskkonnasõbralikku fondi. Nii on igal investeeritud eurol positiivne mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Lisaks, alates mai kuust on kõik Swedbanki II ja III samba penisonifondid rohelised ehk järgimisel on jätkusuutlikkuse põhimõtted.

Käesolevat teavet ei tohiks käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Esitatud teave põhineb panga hinnangul usaldusväärsetest allikatest saadud infol. See võib ajas muutuda, mistõttu pank ei vastuta antud info kasutamisest tekkivate tagajärgede eest.