Avalehele
ESG ehk jätkusuutlik ettevõtlus- mida see tähendab?

ESG ehk jätkusuutlik ettevõtlus- mida see tähendab?

Ühiskonna ootused ettevõtetele on muutunud. Nii tarbijad, töötajad, investorid kui ka finantsasutused peavad jätkusuutlikkust üha olulisemaks. Aga mida see ettevõtte jaoks tähendab?

ÜRO definitsiooni järgi nimetatakse jätkusuutlikuks, säästvaks või kestlikuks arengut, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samalaadseid huve.

Äritegevuses kirjeldatakse jätkusuutlikkust läbi kolme mõõtme – keskkonnategurite (Environment), sotsiaalsete tegurite (Social) ja juhtimisalaste tegurite (Governance) ehk ESG põhimõtete kaudu. Need kolm kategooriat aitavad ettevõttel mõtestada oma vastutust keskkonna, töötajate, klientide, äripartnerite, investorite ja ühiskonna ees tervikuna.

ESG toob kaasa uued riskifaktorid

Ettevõtetel tuleb hakata juhtima (uusi) riske, mis võivad mõjutada nende äritegevust ja kahjustada finantsvõimekust. Oluline on hinnata, kuidas kogu väärtusahelas tajutakse ettevõtte (ülaloleval graafikul kirjeldatud) majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid ning kuidas need täna ja tulevikus ettevõtte jaoks seotud riskideks ja võimalusteks väljenduvad. Kui huvigrupid mõistavad ettevõtte tegevusvaldkonnast tingitud riske ühtmoodi, siis on nende põhjal otsuste langetamine märgatavalt läbipaistvam ja ettevõte on teadlikum, millisele valdkonnale eraldi tähelepanu juhtida. Suurim väljakutse seisneb selles, et konkreetset mudelit pole, lähenemisviis sõltub ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast.

Loe ESG oluliste mõjude hindamisest

Sidumine äristrateegiaga

On väga oluline, et ESG oleks ettevõtte ärastrateegia osa, mitte ilusaks kirjutatud dokument lauasahtlis või peatükk aastaraportis. Kestliku arengu sidumine äristrateegiaga loob võimalusi kasvuks ja aitab suurendada konkurentsivõimet, pakkudes uusi ärivõimalusi ning aidates paremini riske ja mainet juhtida.

Kirjeldame lähemalt, kuidas jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine loob ettevõttes väärtust.
Klikitavad slaidid: 10 viisi, kuidas jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine loob ettevõttes väärtust

Regulatiivne surve

Kliimaneutraalsele majandusele üleminekuks on EL-i institutsioonid viimastel aastatel tegelenud jätkusuutlikkuspoliitika üldise õigusraamistiku väljatöötamisega. Selle aluseks on „Euroopa roheline kokkulepe“, mis on oma olemuselt poliitiline strateegiadokument, milles sisaldub EL-i majanduse kestlikuks muutmise üldine tegevuskava. Kokkuleppes sisalduva visiooni elluviimiseks on välja töötatud suur hulk erinevas menetlusetapis olevaid või ka juba vastuvõetud õigusakte.

Mitmed tänaseks jõustunud jätkusuutlikkusega seotud õigusaktidest on kohustuslikud eelkõige finantssektorile ja suurettevõtetele. Siiski jõuab nende mõju läbi finantseerimistingimuste ja tarneahelate tõenäoliselt peagi ka väiksemate ettevõteteni. Lisaks on kõigil ettevõtetel võimalik reegleid vabatahtlikult kohaldada.

Loe olulisemate jätkusuutlikkust käsitlevate EL õigusaktide kohta

Kuidas ESG praktikas toimub?

ESG temaatika on kahtlemata keerukas ja nüansirohke, mistap ei taotle me käesolevas jätkusuutlikkuse HUBis kõikehõlmavust, kuid püüame pakkuda ülevaadet uuest arengusuunast, mis on hakanud äriloogikat juba täna kardinaalselt muutma.


Klikitavad slaidid: Kuidas ESG praktikas toimib?


Jätkusuutlikule majandusmudelile üleminek on küll suur väljakutse, kuid pakub samas hulganisti võimalusi kasvuks. Praegusele üleminekuajale on viidatud ka kui uuele tööstusrevolutsioonile. Järgmistes peatükkides avame detailsemalt jätkusuutliku ettevõtluse kontseptsiooni. See info aitab loodetavasti äriprotsesse ja -strateegiaid ümber hinnata, muutusi juhtida ning selle tulemusena püsida konkurentsis.