Avalehele
Positiivne jalajälg ehk käejälg

Positiivne jalajälg ehk käejälg

Süsinikuneutraalsusest on saanud igapäevaelu lahutamatu osa. Inimesed ning organisatsioonid analüüsivad süsiniku jalajälge, et kompenseerida keskkonnamõju vähendades süsinikdioksiidi ehk CO2 heitkoguseid nullini. Kas sellest piisab? Kas meie eesmärk peaks olema kõrgem, kui enda keskkonnamõjude neutraliseerimine? Anname ülevaate positiivsest jalajäljest ehk käejäljest ning mida teha selle suurendamiseks.

Mis on positiivne jalajälg ehk käejälg?

Süsiniku jalajälje kõrvale on tekkinud vastandtähendusega termin käejälg. Selle alla kuuluvad meetmed, mida inimesed ja organisatsioonid rakendavad keskkonna huvides, vähendades süsinikdioksiidi heitkoguseid rohkem, kui ise toodetakse. Jalajälg arvestab tegevusi, mis suurendavad süsiniku jalajälge ja põhjustavad kliima soojenemist. Käejälg seevastu arvestab tegevusi, mis vähendavad süsiniku jalajälge ja mõjuvad positiivselt kliimamuutustele väljaspool analüüsitava inimese või organisatsiooni toiminguid.

Mida arvestatakse käejäljena?

Käejälje alla arvestatakse peamiselt viit erinevat keskkonnateadlikku tegevust. Esiteks tõhusam materjalikasutus, selle vähendamine ja taastumatute materjalide asendamine taastuvatega. Samuti on oluline energiakasutuse vältimine ja energiatõhususe suurendamine ning taastumatute või kasvuhoonegaasi-mahuka energia ja kütuste asendamine. Näiteks, kasutades kodumajapidamises taastuvenergiat või sõites linnas auto asemel jalgrattaga. Kolmandaks toodete eluea pikendamine ning olemasolevate toodete tõhusam ärakasutamine. Sellele sarnaselt ka toodete taaskasutamine ning ümbertöötlemine ja jäätmete vähendamine. Sageli ostetakse iga aasta uus nutitelefon, kuigi vana on veel kasutuskõlbulik. Sellistes olukordades tasub mõelda, kas uue telefoni ost on mõttekas ning vajaduse korral kaaluda vana telefoni taaskasutusse suunamist. Viimasena arvestatakse käejälje alla ka süsiniku kogumine ning ladustamine.

Miks on käejälg oluline?

Käejälg ulatub süsinikuneutraalusest kaugemale ning selle kohaselt tuleks keskkonnast eemaldada rohkem heitgaase kui sinna paisatakse. Kui käejälg muutub jalajäljest suuremaks, siis on saavutatud kliimapositiivsus ehk keskkonda panustatakse rohkem, kui sellelt võetakse. See on oluline ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmiseks ning nende inimeste või organisatsioonide tegevuste neutraliseerimiseks, kes sellega kahjuks ise veel teadlikult ei tegele. Lisaks, käejälg on keskkonnamõjude positiivne mõõdik, mis keskendub negatiivsete mõjude ennetamisele. Näiteks, valides linnasiseseks transpordivahendiks jätkusuutliku tootmisviisiga jalgratta või elektritõukeratta suureneb käejälg. Valides sõiduvahendiks aga naftakütusega sõitva auto suureneb süsiniku jalajälg, mida on tarvis vähemalt neutraliseerida.

Mida teha eraisikuna käejälje suurendamiseks?

Alustuseks on oluline tunda enda igapäevaelu ja teadvustada, milliseid tooteid, teenuseid või kaubamärke tarbitakse ning milline on nende keskkonnamõju. Mida tähelepanelikum enda elustiili suhtes olla, seda lihtsam on teha muudatusi süsiniku jalajälje vähendamiseks ja käejälje suurendamiseks. Seejärel saab igapäevaelu toimetusi tehes toetada just neid ettevõtmisi, mis minimeerivad jalajälge või panustavad otseselt loodusressursside kaitsmisele. Jalajälje neutraliseerimise eesmärgiks on jõuda heitkoguse arvestuses nulli. Käejälje mõõtmisel puudub aga kindel eesmärk ning positiivsed kliimamõjud võivad olla lõpmatud. Siiski on oluline seada eesmärk mõlema jaoks – näiteks, neutraliseerida jalajälg ning kasvatada iga-aastaselt käejälge. Selle juures tuleb läbi mõelda, milliseid muutusi reaalselt saab ning ollakse valmis tegema, et eesmärgi täitmine oleks võimalik. 

Mida teha ettevõttena käejälje suurendamiseks?

Ettevõtte puhul on oluline võtta juhi roll nii organisatsiooni, selle koostööpartnerite kui ka klientide negatiivse kliimamõju vähendamisel ja positiivse suurendamisel. Esiteks saab minna oma tegevustes üle taastuvenergia kasutamisele. Selle juures on hea üle vaadata ka enda koostööpartnerite või tarnijate energiatarbimine. Aidates neil minna üle taastuvenergia kasutamisele on mõju oluliselt suurem ja laieneb läbi teiste sama tarnijat kasutavate ettevõtete erinevatesse sektoritesse. Ettevõtte klientide jalajälge saab vähendada pakkudes neile jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid. Selle kõrval on oluline materjalide taaskasutus või ümbertöötlemine, mispuhul jääb ära CO2 heitkogus, mis oleks tekkinud materjali esmakordsel tootmisel. Kuid materjale taaskasutusse suunates on oluline veenduda, et need tõesti lähevad taaskasutusse, sest vastasel juhul pole tegemist käejälje suurendamisega. Sama kehtib ka ümbertöödeldud materjalidega.

Mida teeb Swedbank käejälje suurendamiseks?

Oleme Swedbankis juba aastaid mõõtnud CO2 heitkogust ning tegelenud selle järkjärgulise vähendamisega. Viimase kolme aastaga on CO2 heitkogus vähenenud 3559 tonnilt 2146 tonni peale ehk 40%. Iga-aastaselt kompenseerime vähemalt 100% tekkinud heitkoguse läbi Rootsi ettevõtte ViAgroforestry, kes tegeleb Aafrikas metsamajandusega jätkusuutlikul, inimõiguseid järgival ja liigirikkust hoidval viisil. Kasutame kõikides meie kontorihoonetes 100% rohelist energiat. Oma klientidele pakume jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid, mis toetavad kestlikke tegevusi. Oleme loonud grupi ülese jätkusuutlikkuse teekaardi 2021-2025, et jõuda lähemale meie suurele eesmärgile – olla 2050. aastaks kliimaneutraalsed.

Kokkuvõttes on süsiniku jalajälje neutraliseerimine oluline nii eraisiku kui organisatsiooni seisukohast, et hoida keskkonna jätkusuutlikkust. Siiski pole see piisav, sest kliimaeesmärkide täitmiseks on oluline panustada keskkonda rohkem, kui n-ö ära võtame. Seetõttu on esmatähtis keskenduda käejälje järkjärgulisele suurendamisele, et ennetada negatiivseid keskkonnamõjusid ja panustada kliimapositiivsusesse.

Märksõnad: Jätkusuutlikkus