Avalehele
Muudatused Roburi fondide tasuinfos

Muudatused Roburi fondide tasuinfos

Investeerimisfondide tasude ja kulude näitamine on keeruline teema ning seda puudutavad seadustest tulenevad nõuded on muutunud. Seetõttu muutus viis, kuidas näitame Roburi fondide tasusid ja kulusid. Roburi fondide tasud aga tõusnud ei ole.

Muudatus puudutab kõiki eurofonde ja kõiki nende vahendajaid, mitte ainult Swedbanki. Meie eesmärk on alati olla maksimaalselt läbipaistev ja näidata kogu fondivalitseja avaldatud infot klientidele.

Miks tasude näitamine muutus?

Selleks, et kliendil oleks lihtne teenusepakkujate tooteid võrrelda, on vaja ühtset standardit ja kokkulepet, milliseid metoodikaid kasutatakse. See tagab, et kõik teenusepakkujad näitavad oma hinnakirja samadel tingimustel ning kliendil on lihtsam konkureerivaid tooteid võrrelda.

Siin võib tuua paralleeli näiteks kodulaenuga. Eestis on kasutusel mudel marginaal + euribor. Euribori asemel saaks kasutusele võtta näiteks panga oma koefitsiendi, aga see muudaks pakkumiste kõrvutamise kodulaenu võtjale keeruliseks. Iga pank arvutaks oma koefitsienti isemoodi ning nii ei saaks ülevaadet, kus on kõige paremad tingimused. Sama on ka muutunud investeerimistasude näitamise viisiga: uued nõuded aitavad kaasa läbipaistvusele ning sellele, et kõik eurofondid näitaksid tasude ja kulude ridu sarnaselt.

Kulude kuvamise muutused fondi Robur Access Edge Global näitel:

Praegu näitame Robur Access Edge Globali fondi tasusid ja kulusid veebilehel nii:

  • Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud 0,36%
  • Tehingukulud 0,14%

Varem (enne 2023. aastat) näitasime Robur Access Edge Globali fondi tasusid veebilehel nii:

  • Jooksvad tasud 0,3%

Võib näida, et hinnad on tõusnud. Tegelikult tasud ei muutunud. Selgitame.

Lisandus rida „Tehingukulud“. Tehingukulud on seotud fondi väärtpaberite ostude ja müükidega. Sama kehtib kõikide UCITS fondide ehk eurofondide kohta. 1. jaanuarist 2023 tuleb fondi põhiteabedokumendis kuvada fondiga seotud tasusid ja kulusid varasemast erineva regulatsiooni alusel. Põhiteabedokumendis avaldatava info üheks eesmärgiks on anda investoritele võimalus pakkujate tooteid omavahel võrrelda, seega kohalduvad kõigile eurofondi pakkujatele ühesugused nõuded. Seetõttu ei toonud fondid neid tasusid varem eraldi välja ning meil polnud neid võimalik ka avaldada. Kuna nüüd on võimalik neid eraldi välja tuua, siis oleme need ka avaldanud meie veebilehel. Juhime tähelepanu, et kõik fondide vahendajad ei ole seda tasu veebilehel välja toonud ning see on klientidele nähtav vaid põhiteabedokumendis. Seetõttu soovitame klientidel kindlasti lugeda ja toetuda põhiteabedokumendis välja toodule.

Samamoodi muutusid nõuded sellele, mida haldustasude ja haldus- või tegevuskulude real välja tuua. Seetõttu lisandus sinna Robur Access Edge Globali näitel 0,06% jagu kulusid, mida varem polnud võimalik näha. See muudatus puudutas samuti kõiki eurofonde, mitte ainult Swedbank Roburit.

Kuidas väljendusid tehingukulud/haldustasud ja muud kulud enne muudatusi?

Tehingu- ja muud kulud olid olemas ka varem. Neid ei avaldatud eraldi, vaid võeti sarnaselt haldustasudega arvesse fondi osaku puhasväärtuse arvutuses. Seega ei muutunud klientidele lõpptootluse mõttes midagi, kuid nüüd on fondide põhiteabedokumendis esitatud info läbipaistvam ja kliendil on võimalik neid paremini hinnata.

Miks näidatakse kulusid alles siis, kui seadus seda kohustab?

See on väga hea ja õige küsimus! Kui ka enne oli kulu, siis miks seda ei peetud kuluks, mida on vaja eraldi välja tuua? Vastus on lihtne: erinevaid kulusid on väga palju ja kõigi nende arvutamine on eraldi töö, mis omakorda tekitab lisakulu. Oluline on, et teenusepakkujad näitaksid tasusid ja kulusid ühtse standardi järgi. Selle standardi määrab aga seadusandja.

Olukorda saab selgitada restorani näitel. Restoranis maksab praegu praad 7 € ja restoranipidaja kohustus on näidata käibemaksu – ehk siis toidu hind on 5,83 € + 1,17 € käibemaksu, kokku 7 €. Samas ei ole ju käibemaks ainuke kulu ning 5,83 € ei ole prae tooraine hind. Selle sees on ka tööjõukulu, restorani halduskulud, energia, vesi ja muud kulud. Kujutame ette, et restoranidele kehtestataks nüüd nõue tuua toidu hinnale lisaks välja toidu valmistamiseks tehtud tööjõukulud, transpordikulud ja energiakulud. Sellisel juhul võiks prae hind välja näha umbes nii: praad 7 €, sealhulgas 1,17 € käibemaks, tööjõukulud 1,2 €, transpordikulu 0,8 €, energiakulud 0,5 €. See, et restoran senini ei toonud hinnakirjas välja eraldi näiteks energiakulusid, ei ole tarbija eksitamine – restoran on lähtunud seadusest, mis kohustab välja tooma käibemaksu ehk on loodud standard, kuidas vastava toote/teenuse hinda tuleb näidata, ning restoran on seda standardit järginud. Toidu kogus ei muutunud, hind ei tõusnud, aga hinnakirjas on nüüd rohkem ridu.

Sama on ka Roburi fondide ja nende tasudega ning see puudutab kõiki Eestis pakutavaid fonde.