Avalehele
Swedbanki heasoovlikkuse kampaania „Julge hoolida“ sündis soovist märgata sekkumist vajavaid situatsioone

Swedbanki heasoovlikkuse kampaania „Julge hoolida“ sündis soovist märgata sekkumist vajavaid situatsioone

14.02.2022

Ühiskond on järjepidevas arengus ja muutumises. Kasutusele on tulnud uued digitehnoloogiad, muutunud on sotsiaalsed ja majanduslikud tingimused, ka töökeskkond on muutunud. Kui 20 aastat tagasi lugesid põhiliselt tööandja huvid ja töötajate soovid võisid jääda tahaplaanile, siis täna on inimeste juhtimisse tulnud uued suunad. Olulised ei ole enam mitte ainult töötaja ja tööandja vahelised suhted vaid suhted kõikide töötajate vahel, mis omab olulist rolli mõnusa töökeskkonna loomisel ning võimalike probleemide, näiteks diskrimineerimine, töökius, tagarääkimine ja ebavõrdne kohtlemine, ennetamisel. Need on ebamugavad teemad, millest on sageli keeruline rääkida ja mida on veelgi keerulisem lahendada.

Omavaheliste suhete kvaliteedil on töökeskkonna heaolu ja töörõõmu tekkimisel väga suur mõju ka töötaja vaimsele tervisele. Praegusel ajal, mil vaimse töö osakaal on varasemaga võrreldes kordi tõusnud, puutub suurem osa meist väiksemal või suuremal määral oma igapäevatöös kokku erinevate intellektuaalsete või vaimsete väljakutsetega.  Vaimse tervise hoidmine on üks olulisemaid teemasid töökeskkonnas, millele on ootus, et ka tööandjad järjest enam rõhku pööraksid, sest töötajad soovivad tunda ennast töökeskkonnas hästi ja turvaliselt.

Kui oskame töötajaid hoida, kiirgab see ka väljapoole

Peame järjest enam arvestama, et meie igapäevane tegevus mõjutab ka teisi meie ümber, mistõttu tuleb osata ennast analüüsida ja tähele panna, kas ollakse teineteise suhtes ikka hoolivad ja empaatilised. Oleme ju kõik väga erinevad – erinevas vanuses, erineva tausta ja iseloomuga. Ühest küljest rikastab see meie töökeskkonda ning muudab selle mitmekesisemaks, kuid samas peame arvestama, et see tekitab ka olukorra, kus võime mõista erinevaid olukordi erinevalt.

Teinekord võib juhtuda, et oleme liiga tööle ja eesmärkidele orienteeritud, mistõttu unustame, et hea kolleeg kõrval vajab märkamist. Samuti võib leiduda kolleege, kes ei oska kohe märgata või tajuda kolleegi vajadusi, kuid on hea meelega valmis õppima, eriti kui tööandja seda soodustab. Kindel on see, et kui oskame oma töötajaid hoida, kui töötaja tunneb end töökeskkonnas hästi, siis kiirgab see ka väljapoole ning avaldab positiivset mõju nii ettevõtte klientidele kui potentsiaalsetele uutele töötajatele, rääkimata positiivsest mõjust ärieesmärkide saavutamisele.

Swedbankis on üksteisest hoolimine üks meie väga olulistest ja omastest väärtustest ning innustame ikka ja jälle majasiseselt kõiki swedpankureid looma veelgi hoolivamat ja tähelepanelikumat töökeskkonda, kus kõik saaksid end tunda võrdselt hästi ja väärtustatuna. Näiteks eelmisel aastal tõime töötajateni meeleolukad lühiklipid inspireerimaks töötajaid märkama erinevaid töökeskkonnas ette tulla võivaid situatsioone ning kuidas julgeda sellistes olukordades hoolivalt sekkuda. Lisaks kutsusime töötajaid saatma positiivseid sõnumeid oma kolleegidele, kelle heasoovlikku käitumist nad on märganud või keda nad tahaksid lihtsalt hea sõnaga meeles pidada.

Töötajate positiivne tagasiside antud kampaaniale, nende isiklike lugude kuulamine ning üksteise märkamise tõusutrend näitab, et oleme töötajate suunamisel õigel teel ning loodame olla eeskujuks ka teistele. Julge hoolida!