Avalehele
Ettevõtete kasvuväljavaade halveneb

Ettevõtete kasvuväljavaade halveneb

Mittefinantsettevõtete müügitulu suurenes kolmandas kvartalis kiire hinnakasvu toel aastases võrdluses 28%. Kuigi kasv oli tugev, oli see veidi aeglasem, kui aasta esimeses kahes ja möödunud aasta viimases kvartalis – siis ulatus müügitulu kasv üle 30%. Samas oli hinnakasv siis aeglasem. Ettevõtete lisandväärtus suurenes esialgsete arvestuste järgi aga 21%, mis oli samuti vähem kui eelmistel kvartalitel.

Mittefinantsettevõtete osakaal majanduses loodud kogulisandväärtusest on veidi üle 70%. Seega on selle sektori majandustulemused väga olulised SKP arvutamisel.

Kuigi kolmandas kvartalis üldine hinnakasv kiirenes – näiteks tarbijahinnad tõusid aastases võrdluses ligi 24% -, siis tööstustoodangu tootjahindade ja ehitushindade kasv veidi leevenes. Tööstuse tootjahinnad suurenesid 27%, sealhulgas töötlevas tööstuses 19%, ja ehitushinnad 17%. Teenuste sektori enamikes tegevusalades hinnakasv küll kiirenes, kuid selle tempo oli väga erinev. Hinnakasvu arvestamata ehk kaupade ja teenuste mahtudes, oli ettevõtete müügitulu ja lisandväärtuse kasv tublisti nõrgem.

Ettevõtete kasumlikkus on paranenud

Koos müügitulu kasvu aeglustumisega, aeglustus ka kulude, sealhulgas tööjõukulude, kasv. Kuna tööjõukulud kasvasid müügitulust aeglasemalt, jätkus nende osakaalu vähenemine müügitulus, mis omakorda aitas kaasa ettevõtete kasumlikkuse paranemisele. Tööjõukulud on kasvanud ettevõtete müügitulust aeglasemalt juba alates möödunud aasta algusest ning nende osakaal müügitulus on vähenenud kaheksa aasta tagusele tasemele.

Ettevõtete kasumi suurenemine on küll aeglustunud, kuid esialgsete arvestuste järgi ületas see kolmandas kvartalis hinnakasvu tempot. Samas tuleks arvestada, et tegevusalade järgi on olukord väga erinev ja samuti tuleks arvestada, et kvartali arvestuses on ettevõtete kasum esialgne ja võib hiljem oluliselt muutuda. Seetõttu ei ole mõistlik ka konkreetseid tegevusalasid esile tõsta.

Hinnakasv püsib kiire, kuid nõudlus nõrgeneb

Kuigi hinnakasv peaks veidi leevenema, jääb selle tempo lähiajal kiireks. Samal ajal suurenevad külmade ilmadega ettevõtete energiakulud, kuid nõudlus väheneb. Välisnõudlus on juba nõrgenenud ja selle nõrgenemine vähemalt lähiajal jätkub. See mõjutab eelkõige töötlevat tööstust, mis on suurim kaupu eksportiv majandusharu, ja selle tarneahelas olevaid teisi ettevõtteid. Mõned teenuste sektori tegevusalad on pandeemia mõjudest küll kiire taastumise teinud, kuid sellele tuleb üha enam vastu majapidamiste vähenev ostujõud, mis on languses juba möödunud aasta lõpust. See pidurdab sisenõudluse kasvu.

Ettevõtetel on üha keerulisem oma kõrgele tõusnud kulusid suunata edasi teistele ettevõtetele ja lõpptarbijatele. Kokkuvõttes peaks ettevõtete sektori müügitulu ja kasumi kasv jooksevhindades aeglustuma. Lisaks suurendavad nii ettevõtete kui osade majapidamiste kulusid kerkivad laenuintressid. Palgakasv püsib küll tugev, kuid üha rohkematel ettevõttetel on raskusi tööjõukulude suurendamiseks.